DASK yani Doğal Afetler Sigorta kurumu 17 Ağustos tarihinde yaşanan büyük depremden sonra yapılması zorunlu tutulan ve devlet tarafından gevence verilen bir bina - mesken sigortasıdır. Bu sigortanın çıkması ve zorunlu olarak tutulmasının n büyük nedeni olası doğal afetlerde ki bu en çok deprem oluyor devlete çok büyük mali yük getirmektedir. 2000 Yılında kurulan DASK devlete yansıyan mali yükü taşımak için kuruluyor. Tabiki bu binaları poliçeleyerek oluyor. Sonuçta devletin üstündeki kambur vatandaşa yüklenmiş oluyor.
DASK'ın kurulmasında bir diğer neden ise kötü yönetilen belediyelerdir. Müteahhitlerin yapmış olduğu her apartmana neredeyse hiç denetlemeden sadece alacağı vergi ve harçlar ile ilgilenen belediyeler imar ve ruhsat vermesiyle konut kalitelerinin düşmesi sayesinde yerel yönetiminin aldığı harç ve vergiler genel yönetimden kat ve kat fazlası çıkmaktadır. 17 Ağustostan sonra bir çok iyi şeyler yapılmasına rahmen ne yazıkki halen konut yapımında yerel yönetimlerimiz gelişmiş ülkelerin çok gerisinde. Biz tüm bina işletmecilerine ve hatta tüm herkese mutlaka DASK sigortalarını yaptırmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Sigortacılık sisteminin en önemli misyonu riskleri üstlenmek. Hiç olmassa en azından mal kaybını en aza indirgemek zararın neresinden dönerseniz kardır olarak düşünülebilir. Tabiiki ülkemizde sağlam ve kaliteli binalar yapılması en büyük dileğimiz.
DASK hakkında biraz daha bahsedelim;
Dask Nasıl Kuruldu;
27.08.1999 tarih ve 4452 sayılı Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" 27.12.1999 tarih ve 23919 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu KHK ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsamdaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup bu sigortayı sunmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur. 9 aylık bir kuruluş sürecinin ardından DASK, öngörüldüğü şekilde 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren teminat sunmaya başlamıştır. Halen 24 yetkili sigorta şirketi ve bu şirketlerin acenteleri DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası yapmaktadır. Oluşturulan yeni sistem, kısa zamanda başarılı bir performans ortaya koymuş olup uluslararası kuruluşlar tarafından pek çok ülke için örnek uygulama olarak gösterilmektedir.
Kimlere Poliçe Düzenlenebilir?
Sadece Belediye hizmeti alan ve Belediye tarafından verilmiş tapusu bulunan meskenler için poliçe düzenlenebilir.
DASK'ın amacı nedir?
Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlerde depremin neden olacağı maddi zararların tazmin edilmesini sağlamaya yönelik olarak oluşturulan yeni bir sigorta sistemidir. Kapsamlı bir inceleme çalışması sonrasında devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturulan bu sistemin temel amaçları şunlardır:
Kapsamdaki bütün konutları, ödenebilir bir prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına almak,
Yurtiçinde risk paylaşımı sağlamak, aynı zamanda deprem hasarlarının neden olacağı mali yükü sigorta yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmak,
Devletin depremlerden (özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından) kaynaklanan mali yükünü azaltmak,
Sigorta sistemini sağlıklı yapı üretiminde bir araç olarak kullanmak,
Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikimini temin etmek,
Toplumda sigorta bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak.
Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması ile; konut sahiplerine konutları ile ilgili olarak, devletin bütçe imkanları ile ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvence temin edilmektedir. Aynı zamanda, ödenen küçük miktardaki sigorta primleri yoluyla sosyal dayanışmanın gereği en iyi şekilde gerçekleştirilmiş olmakta, ülke çapında risk paylaşımı ve dayanışma sağlanmakta, yeterli iç kaynaklar birikinceye kadar riskin belli bir kısmı reasürans yoluyla uluslararası piyasalara plase edilmekte, deprem nedeniyle devlet bütçesi üzerinde oluşan mali yük azalacağından muhtemel ek vergiler önlenmiş olmaktadır.
DASK'ın kapsamı nedir?
Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.
587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:
Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.
Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir
DASK mevzuatları için tıkla
DASK hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklayın.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski