Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, doğal arıtma projesine başladı. Arıtma sistemi daha önceden; evsel atık suların fosseptiklerde toplanarak kısmi arıtma işlemine tabi tutulması ve alıcı ortama deşarjı üzerine kurulu bir sistemle çalışmaktaydı. Yatırım maliyeti yüksek olan ve doğal kaynakların daha verimli kullanımı konusunda uygun yöntemin seçilememesi nedeniyle arıtma tesisleri konusunda da istenen başarı elde edilememişti.
Köy Hizmetlerinin koordine ettiği “Yapay Sulak Alanlar” veya ” Ekili Sulak Alanlar” olarak da bilinen Doğal Arıtma yönteminin köylerde uygulamaya başlandı.
Sistemin uygulaması şöyledir;
Sistem; özel olarak tasarlanan yataklarda yetiştirilen bitkiler vasıtasıyla atıksuyun arıtılması esasına dayanmaktadır. Sistem, pahalı ithal ekipmanlara ihtiyaç duymamaktadır. Enerji ihtiyacı yoktur. Bakımı, onarımı ve işletmesi kolaydır. Köylüler tarafından çok kolaylıkla işletilebilmektedir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün makine ve işçilik imkanlarıyla kolaylıkla inşa edilebilmektedir.
Çevredeki doğal malzeme kullanılarak ihtiyaç büyüklüğünde hazırlanan havuzlarda atık suyun filtre edilmesi ve yetiştirilen sulak alan bitkileri ile suyun arıtılması esasına dayanan bu sistem, doğal yapının küçük taklitleridir. Sulak alanlar, ortamdaki güneş enerjisini kullanabilme ve kendi kendini yenileyebilme kapasitesine sahiptirler. Birçok canlı türüne yaşama alanı sağlayarak yabani hayat oluştururlar. Ortamdaki karbondioksidi tüketip oksijen üreterek atmosferin doğal dengesinin korunmasını sağlarlar. Organik maddeyi, askıda katı maddeyi, besinleri, toksik maddeleri, ağır metalleri ve biyolojik unsurları giderebilme sinden dolayı yüksek miktarda arıtım kapasitesine sahiptirler.


Yapılan bilimsel çalışmalarla arıtma verimliliği ispatlanmış güvenilir sistemlerdir. Yapılan çalışmalara göre, farklı bitki türüne ve akış şekline sahip sulak alanlarda evsel atık su arıtımında, genel olarak, %80-99 BOİ5, KOİ ve bakteri giderimi, %92-95 AKM, %30-80 toplam azot ve %20-70 toplam fosfor giderimi elde edilmiştir.
Sistemin birinci kademesini mevcut fosseptik yapıları oluşturmaktadır. Fosseptik çıkış suları ile beslenen yapay sulak alanlarda yapılan arıtma sonucunda, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin öngördüğü değerlerin altında kirletici konsantrasyonlarına ulaşmak mümkün görülmektedir. Bu durumda kırsal yerleşim yerlerimize ait atıksular alıcı ortamlara güvenle deşarj edilebilir değerlere ulaşacaktır.
Yapay sulakalanlardan hasat edilen bitkiler ve çıkış suyunun tekrar değerlendirilmesi ile ilgili çok çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Kendi içinde ekolojik bir denge kuran sula kalan sitemleri oldukça üretkendir.
Bu proje sayesinde; yüksek yatırım maliyeti gerektiren geleneksel arıtma tesisleri terk edilerek, köylerimizde doğal arıtma yöntemi ile atıksuların arıtılması hedeflenmektedir. İthal ve pahalı malzemelerin kullanımını gerektirmeyen bu sistem bu yönüyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma gayretine büyük katkısı olacak bu projenin araştırma-geliştirme, etüt-proje gibi teknik çalışmaları Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yetişmiş teknik kadroları ile yürütülecek. Tesislerin inşası Köylü-Devlet işbirliği ile yapılacak, köy hizmetlerinin iş makineleri ve işçi kadroları kullanılacaktır. Tesisin işletilmesinde elektrik enerjisi gerektirmediği için enerji tasarrufu sağlanacaktır. Bütün bu avantajlarının yanında en önemlisi doğal kaynaklarımız korunmuş olacak, çevre ve insan sağlığı için kırsal yerleşim yerlerinde büyük bir adım atılmış olacaktır.
Köy Hizmetlerinin yapmış olduğu başarılı innovaktif çalışmasından dolayı, tebrik ve teşekkür ederiz. 


Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski