Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği  (3. Bölüm)

     R.Gazete No. 28300
                                                  R.G. Tarihi: 22.5.2012

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşleme Tesisleri ile Tesis İçi Geçici Depolama Yerleri
ve Aktarma Merkezlerinin Teknik Özellikleri

     İşleme tesislerinde bulunan geçici depolama yerleri ile aktarma merkezleri
     MADDE 13 – (1) Atık elektrikli ve elektronik eşyaların geçici depolaması 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen altı grupta yapılır. Bu maksatla geçici depolama yerlerinde döküm alanları ve sınıflandırılan atıkların depolandığı yerlerin kapalı, zeminin geçirimsiz olması ve bu yerlerde;
     a) Kantar ve kayıt sistemi,
     b) Radyoaktif ölçüm cihazı,
     c) Sızıntı sularının toplanması için yeterli toplama kanalları,
     ç) Yağ tutucu ve emici malzeme,
     d) Yangın söndürme ve paratoner sistemi,
     bulundurulması zorunludur.
     (2) Aktarma merkezleri AEEE'lerin toplanması amacıyla, birinci fıkrada yer alan teknik kriterleri sağlayacak şekilde çevre izin ve lisansına sahip işleme tesisleri veya üreticiler tarafından kurulur ve işletilir. Aktarma merkezleri aracılığıyla toplanan atıklar, 22 nci madde uyarınca oluşturulan Koordinasyon Merkezine bildirilir.
     (3) Aktarma merkezlerinin teknik kriterlere uygunluğu çevre ve şehircilik il müdürlükleri tarafından düzenlenecek uygunluk yazısıyla belgelenir. İşleme tesisleri tarafından oluşturulan aktarma merkezlerine düzenlenecek uygunluk yazısının süresi işleme tesisinin çevre izin ve lisansına ait süreyi aşamaz.

     İşleme tesisleri teknik özellikleri
     MADDE 14 – (1) İşleme tesisleri için 13 üncü maddede belirtilen geçici depolama şartlarına ek olarak aşağıdaki teknik şartlar sağlanır. Ayrıca toplama kategorisi bazında Ek-4'te yer alan asgari teknik şartların sağlanması zorunludur. Bununla birlikte Ek-4 listesinde belirtilen teknik şartların yerine Bakanlığın uygun görüşü alınarak alternatif teknolojiler kullanılabilir. Tesiste;
     a) Tesise konteynerler içerisinde getirilmeyen dökme malzemelerin muhafaza edilmesi için kapalı alanlar,
     b) Kantar,
     c) Geçirimsiz zemin,
     ç) Sızıntı sularının toplanması için yeterli toplama kanalları,
     d) Gerekli durumlarda yağ tutucu ve emici malzeme,
     e) Sökülen parçalar için kapalı depolama alanı veya konteyner,
     f) Radyoaktif madde ölçüm cihazı,
     g) Kırıcılar için toz tutma sistemi,
     ğ) Yangın söndürme ve paratoner sistemi,
     bulunması mecburidir.
     (2) Arındırılması gereken AEEE'ler için tesiste söküm, parçalama, geri kazanım öncesi atıkların içerisindeki tehlikeli maddeler ve sıvıların uzaklaştırılması sağlanır. Söküm işlemleri asgari yarı mekanik, parçalama işlemleri ise uygun teknolojiler kullanılarak yapılır.
     (3) İşleme tesislerinde atık elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddeleri içeren parça ve malzemelerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla aşağıda belirtilen parçaların sökülerek diğer parçalardan ayrı olarak depolanması ve çevre mevzuatına uygun şekilde geri kazanılması veya bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu parçalar:
     a) Poliklorlü bifeniller (PCB/PCT) içeren kapasitör,
     b) Şalter veya arka ışık lambaları gibi cıva ihtiva eden bileşenler,
     c) Piller,
     ç) Cep telefonlarının basılı devre kartları ve diğer cihazlarda alanı 10 cm2'den büyük devre kartları,
     d) Renkli toner dâhil olmak üzere sıvı ve katı akışkan toner kartuşları,
     e) Polibromürlü bifenil (PBB), polibromürlü difenileter (PBDE) gibi bromlu alev geciktirici içeren plastikler,
     f) Asbestli atıklar ve asbest ihtiva eden bileşenler,
     g) Katod ışın tüpleri,
     ğ) Kloroflorokarbonlar (CFC), hidrokloroflorokarbonlar (HCFC), hidroflorokarbonlar (HFC) ve hidrokarbonlar (HC),
     h) Gaz deşarj lambaları,
     ı) Alanı 100 cm2'den büyük olan LCD ekranlar (mümkünse bulundukları kasa ile birlikte),
     i) Dış elektrik kablolar,
     j) Yanmaz seramik lifler ihtiva eden bileşenler,
     k) Radyasyon ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde verilen emniyet limitlerinin altında kalanlar hariç, radyoaktif maddeleri ihtiva eden bileşenler,
     l) Yüksekliği ve çapı 25 mm'yi geçen veya benzer bir hacme sahip olan elektrolit kapasitörlerdir.
     (4) Ozon tabakasına zarar veren gazlar, 12/11/2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabidir.


     (5) Atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile bu atıkları depolayan, işleyen, geri kazanan ve bertaraf eden tesislerden kaynaklanan atıkların Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre izin ve lisansı almış tesislerde geri kazanılması ve/veya bertaraf edilmeleri gerekir.

İlgili yönetmelik toplam 6 bölüm ve 5 ekten oluşmaktadır.

Bölümler
Ekler

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski