Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği  (2. Bölüm)

     R.Gazete No. 28300
                                                  R.G. Tarihi: 22.5.2012

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

     Bakanlığın görev ve yetkileri
     MADDE 6 – (1) Bakanlık;
     a) Ek-1/A'da verilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10 nolu sınıflara dâhil olan elektrikli ve elektronik eşyalar ile elektrik ampulleri ve evsel amaçlı kullanılan aydınlatma gereçlerinin üreticileri tarafından verilen Ek-3'te yer alan Uygunluk Beyan Formunu yıllık olarak toplamakla, gerekli kayıt sistemini oluşturmakla ve firma kod numarası vermekle,
     b) Denetim ve izleme yapmak veya yaptırmakla,
     c) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırılık durumunda,
     1) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,
     2) Piyasaya arz edilmiş ürünlerin piyasadan toplatılmasını,
     3) 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen idari cezaların tatbik edilmesini
     sağlamakla,
     ç) 21 inci maddeye göre çevre izin ve lisansı vermekle,
     d) Üreticiler tarafından hazırlanan yönetim planlarını değerlendirmek ve üreticilerin beyanları esas alınarak bir kayıt ve denetim sistemi oluşturmakla,
     e) Belediyelerin hazırladıkları AEEE yönetim planlarının uygunluğunu değerlendirmekle,
     f) Dağıtıcıların, belediyelerin ve üreticilerin oluşturdukları toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerini değerlendirmek ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemleri uygulamakla,
     görevli ve yetkilidir.
     (2) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda bu maddede belirtilen yetkilerinin bazılarını, sınırlarını belirlemek kaydıyla çevre ve şehircilik il müdürlüklerine devredebilir.

     Çevre ve şehircilik il müdürlüklerinin görev ve yetkileri
     MADDE 7 – (1) Çevre ve şehircilik il müdürlükleri;
     a) Lisans verilen atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesislerinin faaliyetlerini izlemek, denetlemek, ilgili mevzuata aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla,
     b) AEEE taşıma araçlarına taşıma lisansı vermekle ve faaliyetlerini denetlemekle, gerekli durumlarda lisansı iptal etmekle ve/veya yenilemekle,
     c) EEE üreticilerinin sahasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre oluşturulacak üniteler için uygunluk yazısı vermekle,
görevli ve yetkilidir.

     Belediyelerin görev ve sorumlulukları
     MADDE 8 – (1) Belediyeler;
     a) Evsel AEEE'lerin, 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen toplama hedeflerine göre etkin bir biçimde diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla AEEE yönetim planını hazırlamakla ve (c) bendinde belirtilen AEEE toplama başlangıç yılından en az altı ay önce Bakanlığa göndermekle,
     b) Yönetim planı çerçevesinde toplama programı hakkında konutları bilgilendirmek, bu program çerçevesinde toplama işlemini yapmak veya yaptırmakla,
     c) Aşağıdaki tabloya uygun olarak getirme merkezlerini kurarak AEEE'lerin toplanmasını sağlamakla ve kurulan getirme merkezlerine ilişkin olarak halkı bilgilendirmekle,

|---------------------------|---------------------------|
| Belediye Nüfusu           | Getirme Merkezi           |
|                           | Oluşturma ve AEEE         |
|                           | Toplama Başlangıç Yılları |
|---------------------------|---------------------------|
| 400.000'den fazla         |  1/5/2013                 |
|---------------------------|---------------------------|
| 200.000-400.000 arası     |  1/1/2014                 |
|---------------------------|---------------------------|
| 100.000-200.000 arası     |  1/1/2015                 |
|---------------------------|---------------------------|
| 50.000-100.000 arası      |  1/1/2016                 |
|---------------------------|---------------------------|
| 10.000-50.000 arası       |  1/1/2017                 |
|---------------------------|---------------------------|
| 10.000'den az             |  1/1/2018                 |
|---------------------------|---------------------------|

     ç) Getirme merkezlerinde 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gruplamaya göre AEEE'lerin uygun konteynerlerde biriktirilmesini sağlamakla,
     d) Toplama esnasında kullanılan araçlar üzerinde "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama Aracı" ibaresinin bulunmasını sağlamakla,
     e) Gerektiğinde evsel AEEE'lerin toplanması için il özel idareleri ile ortak çalışmalar yapmakla,
     f) Toplanan evsel AEEE'leri 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında Koordinasyon Merkezince belirlenen lisanslı işleme tesislerine göndermekle ve Koordinasyon Merkezine belgelemekle,
     yükümlüdür.
     (2) Büyükşehir belediyeleri, AEEE'lerin il genelinde etkin toplanması amacıyla belediyelerce yürütülen çalışmaları koordine etmekle, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katılmakla yükümlüdür.

     Elektrikli ve elektronik eşya üreticilerinin yükümlülükleri
     MADDE 9 – (1) Elektrikli ve elektronik eşya üreticileri;
     a) Teknik ve ekonomik imkânlar esas olmak üzere, uluslararası gelişmelere bağlı olarak, elektrikli ve elektronik eşyaların üretim, ürün temini, ürün geliştirme, AR-GE ve tasarım faaliyetlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki zararlı maddelerin kullanımından kaçınmak veya yerlerine daha güvenli alternatif maddeleri kullanmak için gerekli çalışmaları yapmakla,
     b) Piyasaya sürdükleri elektrikli ve elektronik eşyalarda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uymakla ve bu teknik kriterlerin sağlandığını gösteren bilgi ve belgeleri, ürünün piyasaya sunulmasından itibaren on yıl süreyle muhafaza etmekle,
     c) İthal edilecek elektrikli ve elektronik eşyalar için 23 üncü maddeye uymakla,
     ç) Ürün bilgisi açıklamalarında "AEEE Yönetmeliğine Uygundur" ibaresine yer vermekle,
     d) Her yıl Şubat ayı sonuna kadar Ek-3'te yer alan Uygunluk Beyan Formunu doldurarak Bakanlığa sunmakla,
     e) Bu Yönetmelikte belirtilen geri dönüşüm ve geri kazanım oranlarının sağlanması ve atıkların azaltılması amacıyla, elektrikli ve elektronik eşyaların tasarımı ve üretimi sırasında, ürünlerin kolayca parçalanmasını, ayrıştırılmasını, yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını kolaylaştıracak malzeme ve parçaları kullanmakla, çevrenin korunması ve/veya emniyet gereklilikleri açısından önemli bir avantaj teşkil etmediği sürece yeniden kullanımı engelleyecek EEE tasarımlarından veya üretim proseslerinden kaçınmakla,
     f) Kendileri veya organizasyonunda yeraldığı yetkilendirilmiş kuruluş tarafından, bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin AEEE yönetim planını hazırlamak ve Bakanlık onayına sunmakla,
     g) Evsel AEEE'lere dair 15 inci maddedeki toplama hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamakla,
     ğ) Belediyeler ve dağıtıcılar tarafından toplanan evsel AEEE'lerin; getirme merkezlerinden veya dağıtıcılardan başlamak üzere nakliye maliyetlerini karşılamakla, 14 üncü maddede belirtilen teknik özellikleri sağlayan tesislerde işlenmesini sağlamakla, işleme imkânının bulunmaması durumunda bertarafı için bir sistem kurmak ve maliyetleri karşılamakla,
     h) Evsel olmayan AEEE'lerin toplanması, işlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla bir sistem kurmakla,
     ı) Belediyelerin yetki alanı dışında evsel AEEE'lerin toplanması için il özel idareleri ile yapılacak ortak çalışmaları desteklemekle,
     i) Belediyelerle birlikte veya münferit olarak eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlemekle ve bu etkinliklerde kullanılacak yazılı görsel dokümanları sağlamakla,
     j) Bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini münferit veya mevcut bir yetkilendirilmiş kuruluşa dâhil olarak yerine getirmek ve 17 nci maddeye göre teminat vermekle,
     k) Topladıkları tüm AEEE'leri 22 nci maddeye göre oluşturulan Koordinasyon Merkezine bildirmekle,
     l) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra piyasaya sürülen EEE'leri TS-EN'nin 50419 sayılı Türk Standardına uygun olarak EK-6'da yer alan sembolle işaretlemekle,
     m) Piyasaya sürecekleri EEE'ler için esasları Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemine başvurmak ve Bakanlıktan kod numarası almakla,
yükümlüdür.

     EEE dağıtıcılarının yükümlülükleri
     MADDE 10 – (1) Elektrikli ve elektronik eşya dağıtıcıları;
     a) Yeni bir ürün sattıklarında, tüketici tarafından talep edilmesi halinde eş tipte ve aynı işlevi gören eski eşyayı markası, modeli, üreticisi ve muhtevasına bakılmaksızın almakla, yeni ürünün alıcının adresine teslim edildiği durumlarda, dağıtıcıya veya onun adına teslimatı yapan kuruluşa iade edilen evsel AEEE'yi aynı yerden almak ve bunun için herhangi bir nakliye ücreti veya başka bir ilave ücret talep etmemekle,
     b) Evsel AEEE'lerin muhafazasının sağlanması amacıyla mekân büyüklüğüne uygun olarak toplama kutusu veya konteyner bulundurmak veya satış yerinin kapalı bir bölümünü bu amaçla kullanmakla,
     c) Tüketicilerden toplanan evsel AEEE'leri Koordinasyon Merkezini bilgilendirerek, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında bu Yönetmelikte belirtilen toplama sistemlerine veya çevre lisanslı işleme tesislerine göndermekle,
     ç) Satış yerinde, tüketicilerin kolaylıkla görebileceği yerlerde evsel AEEE'lerin toplanması, geri dönüşümü, diğer evsel AEEE toplama noktaları ve EK-6'da yer alan sembol ve bu sembolün anlamına ilişkin bilgileri bulundurmakla,
     yükümlüdür.

     Tüketicilerin yükümlülükleri
     MADDE 11 – (1) Elektrikli ve elektronik eşya tüketicileri;
     a) AEEE'leri üreticilerin ve belediyelerin belirledikleri esaslara göre diğer evsel atıklardan ayrı olarak biriktirmekle,
     b) AEEE'lerini dağıtıcıların, belediyelerin, üreticilerin veya işleme tesislerinin oluşturdukları toplama yerlerine götürmekle veya götürülmesini sağlamakla ve kayıt dışı toplama yapanlara vermemekle,
     yükümlüdür.

     AEEE işleme tesislerinin yükümlülükleri
     MADDE 12 – (1) İşleme tesisleri;
     a) AEEE'lerin bu Yönetmelikte belirtilen oranlarda geri dönüşüm ve geri kazanımının sağlanması için uygun yöntem ve teknolojileri kullanmakla,
     b) Faaliyetleri için Bakanlıktan çevre izin ve lisansı almakla,
     c) Aktarma merkezleri aracılığıyla AEEE'lerin toplanmasını sağlamakla,
     ç) Tesise kabul edilen, işlenen ve bertaraf ettirilen atık miktarları ile geri kazanım ve/veya geri dönüşüm miktarlarına ilişkin olarak kayıt tutmak, bu kayıtları beş yıl süreyle muhafaza etmek ve bunlara ilişkin hazırlanacak aylık faaliyet raporlarını Bakanlığa ve Koordinasyon Merkezine göndermekle,
     d) Ulusal sağlık ve emniyet standartlarına uyarak, ihtiva ettiği kirleticilerden dolayı çalışanlar için risk arz eden AEEE'leri kabul etmemekle,
     e) İşleme tesislerinde gerçekleştirilen AEEE işleme verimini artırmak amacıyla çalışan personelin tercihen en az teknik lise mezunu olmasını sağlamakla,
     yükümlüdür.

İlgili yönetmelik toplam 6 bölüm ve 5 ekten oluşmaktadır.

Bölümler
1. Bölüm
2. Bölüm
3. Bölüm
4. Bölüm
5. Bölüm
6. Bölüm
Ekler
Ek 1
Ek 2
Ek 3
Ek 4
Ek 5
Ek 6

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski