İpotek Nedir : Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir. Başka bir anlatımla;
İpotek Nedir : Bir gayrimenkulün bir borca karşı güvence oluşturmasını gerektiren ve ayni bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin.
İpotek Nedir : Bir taşınmazın alacağa karşılık güvence olarak tutulması.
İpotek Nedir, İpotek Hakkında Makale
İpotek, mevcutta olan veya ileride alınacak kredilerin teminatını oluşturmak için, belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesidir. Borçlu borcunu ödememesi durumunda, alacaklı ipotekli taşınmazı satarak, satış bedelinden alacağını tahsil etmek imkanına sahiptir. İpotek sözleşmesi, resmi senet şeklinde ve tapu sicil müdürlüğü tarafından re’sen düzenlenerek gerçekleşir. Diğer taraftan, ipoteğin tapu kaydına işlenmesi yani tescili gerekir. Bu şekil şartlarına uyulmadığı takdirde, ipotek işlemi kendiliğinden geçersiz olur.
İpotek hakkı mala doğrudan doğruya bağlı ayni bir haktır. Bu sebeple, ipotek tesisinden sonra taşınmazın maliki değişse bile ipotek hakkı aynı şartlarla devam eder.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski