376. Dilekçe Nedir? : Vergiden doğan cezaların azaltılması için ilgili daireye verilen yazıya denir.

376. Dilekçe Örneği

VUK.376. İNDİRİMLİ CEZA ÖDEME DİLEKCESİ
.............................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Dairenizin .................... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. Adıma düzenlenen,............Tarih ve................ Sayılı Ceza ihbarnamesi ile kesilip, ..........tarihinde tebliğ olunan ................ cezasının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesine göre indirimli ödemek istiyorum.

Söz konusu madde hükmünden yararlandırılmam için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
ADRES:
..../..../...
Mükellef
Ad, Soyadı ve İmza

376. Madde Bize Ne Anlatır? 376. Madde Detayı. 

İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden artakalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:
1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının üçte biri; İndirilir. Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz. Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski