Kısaltmalar

AB: Avrupa Birliği
ADNKS: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
AGID: Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği
AMPD: Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği
BDT: Bağımsız Devletler Topluluğu
BİB: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
BOTAŞ: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
BN : Bağıl Nem
BYAO: Bileşik Yıllık Artış Oranı
CDM: Temiz Kalkınma Mekanizması
CFL: Kompakt Florasan Lamba
CO2: Karbondioksit
COP: Taraflar Konferansı
ÇOB: Çevre ve Orman Bakanlığı
DPT: Devlet Planlama Teşkilatı
EAF: Elektrik Ark Fırını
ECİD: Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği
EÇT: Entegre Çelik Tesisi
EĠE: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
EĠGM: Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü
EPC: Enerji Performans Sözleşmesi
ESCO: Enerji Hizmet Şirketi
ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketi
EV: Enerji Verimliliği
EVKK: Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu
GA: Gönüllü Anlaşma
GEF: Küresel Çevre Fonu
GHG: Sera Gazı
GSYĠH: Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
IBRD: Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası)
IEA: Uluslararası Enerji Ajansı
IPCC: Uluslararası İklim Değişikliği Paneli
IZODER: Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği
İ-D: İletim ve Dağıtım
İSKİD: İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği
JI: Ortak Uygulama
KDV: Katma Değer Vergisi
KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
LNG: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz
LPG: Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
LULUCF: Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değiğikliği ve Ormancılık
MAED: Enerji Talebi Analiz Modeli
NPV: Net Bugünkü Değer
OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
PV: Fotovoltaik
SAGP: Satın Alma Gücü Paritesi
STB: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
TEDAġ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
TEĠAġ: Türkiye Elektrik Ġletim Anonim Şirketi
TNET: Toplam Nihai Enerji Tüketimi
TPEA: Toplam Primer Enerji Arzı 
TTY: Talep Tarafı Yönetimi 
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu 
UETM: Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi 
UNDP: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
UNFCCC: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
VER: Gönüllü Emisyon Azaltımı

Ölçü Birimleri
W: vat
kWh: kilovat saat
MWh: megavat saat
GWh: gigavat saat
TWh: teravat-saat
MW: megavat
GW: gigavat
$/ton: metrik ton başına ABD doları
ºC: selsius derece
bcm: milyar (106) metreküp
btu: İngiliz ısı birimi
K: Kelvin derece
kcal/m2: metrekare başına kilokalori
kWh/m2: metrekare başına kilovat saat
kcal: kilokalori
kcal/kg: kilogram başına kilokalori
kcal/kWh: kilovat saat başına kilokalori
kt: 1000 ton
KEP: kilogram eşdeğer petrol
T : Ortamdaki Sıcaklık
TEP: ton eşdeğer petrol
kTEP: bin ton eşdeğer petrol
mTEP: milyon ton eşdeğer petrol
kWe: kilovat elektrik
mcm milyon metreküp
m2: metrekare
m3: metreküp
MJ milyon jul
mt: milyon ton
mtcs: milyon ton karbon çeliği
MWe: megavat elektrik
MWth. megavat termik
tCO2 ton karbondioksit